top of page
vekaletname tercümesi

Vekaletname Tercümesi

Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiği bir belgedir. Vekalet yetkisi, genel veya sınırlı bir yetki olabilir. Vekaletnamenin içeriği, bu vekaletname ile mahkemelerin uygulayacağı (infaz edeceği) vekaletin yetki kapsamını belirler. 

Vekaletnameler aşağıdaki durumlarda yararlı ve gereklidir:​

- Kişisel ya da ticari işlerinizin sizin yokluğunuzda da sürdürülmesini istediğiniz durumlarda; örneğin başka bir ülkede iş kurmak veya takip etmek için bir temsilci görevlendirmek istiyorsanız 

- Kişisel veya ticari işlerinizin teknik bilgisi yüksek ya da bu konuda yetkili bir kişi tarafından yürütülmesini istediğiniz durumlarda; örneğin avukat atanması gibi konularda

- Kaza veya ciddi sağlık sorunları gibi işlerinizi bizzat yürütebilmenize engel durumlarda; örneğin mali ya da yasal işlerinizin takibi için

Türkiye'de tanzim edilecek vekaletnamelerin Türk yasalarına uygun olarak hazırlanması ve vekaletnameleri onaylama yetkisi olan bir Türk Noteri tarafindan tasdiklenmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin bir Türk Noteri tarafından onaylanması bu evrağın Türk yasalarına uygun bir şekilde tanzim edildiğinin ispatını teşkil etmektedir.
Vekalet veren kişi vekaletnameyi Noter huzurunda imzalamalıdır. Eğer vekaletname, şirket gibi bir tüzel kişi adına çıkarılıyorsa, vekaletnameyi veren kişinin bu hususta imzaya yetkili olup olmadığının kanıtlarını Noter isteyebilir. 

Genel Vekaletname: Bir kimsenin, kendi adına birden fazla işin yapılması ve sonuçlandırılması için başka bir kişiye vermiş olduğu, içeriğinde birden fazla yetki bulunduran yetki belgesidir. Örneğin, bir veya birden fazla avukatı dava takibi için yetkilendirmek amacıyla düzenlenen vekaletname “Genel Vekaletname”dir. Bu vekaletname Noter tarafından düzenlenir.

 

Genel Vekaletname örneğini pdf ortamında indirip inceleyebilirsiniz.

 

Özel Vekaletname: Belirli bir işi sonuçlandırmak için verilen vekalet çeşiti olup münhasıran bir işin yapılması ve sonuçlandırılması için yetki veren vekalet belgesine denir. Boşanma, Taşınmaz alım satımı, İntikal, İntifa hakkı tesis, Emekli maaşı, SSK para çekme, Telefon bağlatma, İsim değişikliği, Yaş küçültme ya da büyültme davalarında da yapılacak işlemin özel olarak belirtilmesi ile vekaletname düzenlenebilir. Bu vekaletnameler Noter tarafından tasdik edilir.

Özel Vekaletname örneğini pdf ortamında indirip inceleyebilirsiniz.

 

Türkiye'de düzenlenen vekalatnamelerin Hague Konvansiyonu'na taraf herhangi başka bir ülkede geçerli olması için noterlik tasdikini takiben aşağıda açıklanan şekilde yasallaştırılması (Apostil edilmesi) gerekmektedir.

1. Adım: Vekaletnamenin Tasdiki
Türkiye'de hazırlanıp yurtdışında kullanılacak olan vekaletnameler Noterden tasdik edilir.

2. Adım: Vekaletnamenin Yasallaştırılması (Apostil edilmesi)
Türkiye'de noterce tasdiklenmiş olup yurtdışında kullanılacak vekaletnamelerin Türkiye'de yasallaştırma işlemine tabi tutulması (Apostil edilmesi) gerekmektedir. Noterden tasdiki yapılmış olan bir Türk Vekaletnamesinin apostili ya yetkili Türkiye makamlarınca ya da Türkiye'deki diğer ülke Konsolosluklarınca apostil edilir. Şöyle ki:

 

Yetkili Türk makamlarınca Apostil 
- İdari belgelerde: İllerde: Vali, Vali Yardımcısı, İlçelerde: Kaymakam 
- Adli belgelerde: Ağır ceza mahkemeleri bulunan Adli Kurul Başkanlıkları
Bu makamlardan hangisine başvuracağınızı Noteriniz size bildirecektir.

Diğer Ülke Büyükelçiliği / Konsolosluğu'nca Tasdik edilmesi 
Türk noter tasdikli vekaletnameleri Türkiye'deki Büyükelçilik veya Konsolosluklarda apostil edilebilmektedir. 

 

VEKALETNAME TERCÜMELERİ
Türkiye'de tanzim edilen bir vekaletnamenin yurtdışında kullanması amacıyla tercümesi gerekiyorsa, 
- Çeviri Türkiye'de yapılacaksa; yeminli bir tercüman tarafından yapılıp, bir Türk noterce tasdikini takiben,  yetkili bir makamca apostil edilmesi gerekmektedir. 
- Tercüme yurtdışında yapılacaksa; tercümenin yurtdışındaki noter tarafından tasdikini takiben yetkili makamlarca apostil edilmesi gerekmektedir.

Lahey Anlaşması Türkçe Çevirisi için tıklayınız.

-----------------------------------------------------

Apostil Nedir? Apostil Tasdiki Nasıl Yaptırılır?

 

Apostil, 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonu'na göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilebilmesine olanak sağlayan bir onaydır (Örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin Rusya’da tanınması).

Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (Belge hangi ülkede düzenlendiyse, Apostil tasdiki o ülkede yapılmalıdır).

Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler. Apostile taraf olan ülkelerin listesi için tıklayınız.

 

Türkiye’de apostil düzenleyen makamlar Nelerdir?

Valilik (illerde), kaymakamlık (ilçelerde), ayrıca adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları (Örneğin; Beşiktaş ilçesi dahilinde düzenlenen bir belge için Beşiktaş Kaymakamlığı veya adli belgeler için Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı). Adli belgelerde, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

 

Apostil Tasdiki Ücretli midir?

Apostil onayı kanunen ücretsiz olmalıdır. Ancak bağış adı altında makama göre 20-50 TL arasında ücret alınmaktadır.

 

ÖRNEK İŞLEM PROSEDÜRÜ

 

A. KİŞİSEL BELGELER İÇİN

Örnek: Diploma Tasdiki

Türkiye’de oturan bir öğrenci yurt dışında başka bir üniversiteye müracaat ederse ve bu üniversite kendisinden lise diploması isterse, öğrenci aşağıdaki prosedürü uygulamalıdır:

  1. ADIM: Pozitif Tercüme Bürosu’nda Çeviri: ÖSYM belgesi ile lise diplomasının orijinalini alarak Pozitif Yeminli Tercüme Bürosuna gelip, belgeyi ibraz edeceği ülkenin lisanına çevirisini yaptırabilirsiniz.

  2. ADIM: Noter Tasdiki: Bu çeviri, Pozitif Tercüme Bürosu’nun ilgili dildeki tercümanının yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylattırılır.

  3. ADIM: Valilik/Kaymakamlık’ta Apostil Tasdiki: Noterde onaylanan bu tercüme illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa (noterin bulunduğu il ve ilçedeki) götürülerek Apostil tasdiki yaptırılır.

Artık bu belge Apostil Anlaşmasına dahil taraftar diğer bir ülkede ibraz edilebilir.

Bu 3 adım bürokratik işlemler olduğundan zamanınızı alacaktır. Dilerseniz, Pozitif Tercüme'ye yetki vererek şirketiniz adına noter ve apostil tasdik takip işlemlerini  yürütebilirsiniz.

 

B. TİCARİ EVRAKLAR İÇİN

Örnek: Ana Sözleşme Tasdiki

Türkiye’deki bir şirket, başka bir ülkede şube veya temsilcilik açmak isterse, bu ülke şirketten ana sözleşmeyi, kuruluş sözleşmesini isteyecektir. Şirketin yapması gerekenler şunlardır:

         1. Pozitif Tercüme Bürosu: Şirket, ana sözleşmesinin onaylı bir suretini (veya resmi gazetede yayınlananı) Pozitif Yeminli Tercüme Bürosuna giderek, ibraz edilecek ülkenin lisanına çevirisini yaptırır.

       2. Noter Tasdiki: Bu çeviri, tercüme bürosunun veya tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylattırılır.

       3. Valilik/Kaymakamlık’ta Apostil Tasdiki: Noterde onaylanan bu tercüme illerde Valiliğe, ilçelerde Kaymakamlığa götürülerek tasdik ettirilir (apostil). Artık bu belge taraftar diğer bir ülkede ibraz edilebilir.

 

Apostil Nasıl Düzenlenir?

Apostil formu, en az 9 cm. en ve genişlikte kare şeklinde olmalıdır. Düzenlendiği ülkenin lisanı ile veya bu lisanla birlikte Fransızca veya İngilizce olarak da hazırlanabilir. Fakat başlıkta Fransızca olarak “APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)” ibaresinin bulunması şarttır.

bottom of page